Üdvözöljük az EssityShop oldalán!
az EssityShop.hu oldalon!
On-line rendelési rendszer szakmai partnerek számára

Adatkezelési tájékoztató

Az Essity Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-716945; adószáma: 10187502-2-44; székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; továbbiakban: az „Adatkezelő” vagy „Essity”) komoly figyelmet fordít az adatvédelemre. A jelen Adatkezelési Tájékoztató bemutatja, hogy az Essity, mint az Általános Adatvédelmi Rendelet ("GDPR") és az ePrivacy Rendelet ("ePrivacy Rendelet") értelmében adatkezelőnek minősülő társaság hogyan gyűjti és kezeli a felhasználókra vonatkozó személyes adatokat és egyéb információkat.

Jelen adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) az Essity által üzemeltett, a www.ESSITYshop.hu weboldalon („Webfelület”) a viszonteladók számára elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) viszonteladók illetőleg a részükről eljáró természetes személy képviselők által történő igénybe vétele kapcsán az általunk mint Adatkezelő által megvalósított személyes adatkezelésekre vonatkozik.

A Webfelületen megvalósuló Szolgáltatás a gyógyászati segédeszköz nagy-és kiskereskedelmi tevékenységet végző forgalmazóknak (továbbiakban: „Megrendelők” vagy bármelyikük külön-külön: „Megrendelő”) az alábbi aktivitásait támogatja:

 1. a Webfelületen közzétett termékek vonatkozásában a Megrendelők, mint vevők, valamint az Essity mint szállító közötti egyedi adásvételi szerződések létrehozása (Vásárlás a Webfelületen);
 2. az Essity-től különböző olyan harmadik személy nagykereskedő vállalkozás részére a Webfelületen megjelenített termékek vonatkozásában a Megrendelők Webfelületen leadott megrendeléseinek továbbítása a „Tájékoztató a www.ESSITYshop.hu weboldalon leadott rendelések nagykereskedő partnerek általi szállítására vonatkozóan” című dokumentumban foglalt feltételekkel, akivel a Megrendelőnek a megrendelés leadása idején hatályos szállítási szerződése áll fenn (Megrendelések továbbítása a Webfelületen).

Az Essity mint Adatkezelő a Webfelület látogatóinak a Webfelületen megvalósuló Szolgáltatás igénybevételére történő regisztrációjával érintettek, illetve a Megrendelők (együttesen: az „Érintett(ek)) személyes adatait kezeli.

 

 1. A Tájékoztatóban használt egyes fogalmak magyarázata

 

 1. érintett

a Megrendelő oldalán eljáró természetes személy, aki bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható;

 1. adatkezelő:

az Essity Hungary Kft., amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. adatkezelés:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 1. adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 1. adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 1. adattovábbítás: 

a személyes adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

 1. adatzárolás:

az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 1. adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk nem lehetséges.

 

 1. Az adatkezelés alapelvei, adatbiztonság

A személyes adatok kezelése során az Essity adatkezelőként az Általános Adatvédelmi Rendelet ("GDPR") és az ePrivacy Rendelet ("ePrivacy Rendelet") előírásainak megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartásával jár el.

Az egyes Érintettek jelen Tájékoztatóban részletesen meghatározott személyes adatait kezeljük, akként, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen Tájékoztatóban meghatároztunk, és amelyhez az Érintett (Ön) hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését egyébként jogszabály előírja.

Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk, eljárási szabályt alakítunk ki annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Az adatok kezelése során a személyes adatokat mindenkor megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az általunk kezelt személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor mindvégig a technika mindenkori fejlettségére tekintettel járunk el és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választjuk, amely az Ön személyes adatainak magasabb szintű védelmét biztosítja.

 

II.1. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatai kezelését az alábbi jogalapok esetében végezzük:

 • Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez;
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • Az adatkezelés ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • Az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • Az adatkezelés közérdekű vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • Az adatkezelés a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha Ön gyermek;
 • Más alkalmazható adatkezelési jogalap, különösen a tagállami jogszabályok által meghatározott rendelkezések alapján;

 

 1. Az Ön jogai személyes adataik kezelése kapcsán

Amennyiben személyes adatai egyes gyűjtéséhez, kezeléséhez és felhasználásához Ön hozzájárulását adta, Ön jogosult a jövőre nézve bármikor visszavonni e hozzájárulását. Ön jogosult továbbá tiltakozni a személyes adatai marketing célokból történő kezelése ellen, anélkül, hogy ez az Ön számára az alapdíjakon alapuló forgalmazási költségeken felül bármilyen további költséggel járna.

 

Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult:

 1. az Önre vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni;
 2. a személyes adatai helyesbítését kérni;
 3. a személyes adatai törlését kérni;
 4. a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 5. adathordozhatóság biztosítását kérni;
 6. tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást);
 7. tiltakozni az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is).

III.1. Tájékoztatáshoz való jog, a személyes adatokhoz hozzáférés joga

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az inkoinfo.hu@Essity.com e-mail címre küldött elektronikus levelében, vagy írásban az Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. postacímére küldött postai küldemény útján.

A kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül az Essity-nek tájékoztatást kell nyújtania az Ön tájékoztatás iránti kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)

észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b)

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

 

III.2. Adathelyesbítéshez és adatmódosításhoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A kezelt személyes adatot az Ön kérelmére helyesbítjük, illetve módosítjuk, ha Ön az adathelyesbítésre, illetve adatmódosításra irányuló kérelmét, valamint a helyesbített, illetve módosított adatokat az velünk az inkoinfo.hu@essity.com e-mail címre küldött elektronikus levelében, vagy írásban az Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. postacímére küldött postai küldemény útján közli.

A Webfelületre történt regisztrációkor megadott személyes adatok módosítását a Webfelület igénybe vétele során szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, és a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviseletében eljáró természetes személy a regisztrációval létrejött felhasználói fiókjában bármikor módosíthatja.

 

III.3.  A személyes adatok törléséhez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Essity pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)

Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)

Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d)

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)

a személyes adatokat az Essity-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)

a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön – a kötelező adatkezelés kivételével – kérelmezheti személyes adatainak törlését vagy zárolását az inkoinfo.hu@Essity.com e-mail címre küldött elektronikus levelében, vagy írásban az Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. postacímére küldött postai küldemény útján, továbbá Ön a Webfelületre történt regisztrációjának törlését maga is elvégezheti a regisztrációval létrejött felhasználói fiókban erre a célra elérhető funkció használatával.

Töröljük továbbá – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Ön személyes adatait, amennyiben a Webfelület megszűnik.

 

III.4. Az adatok zárolásának joga, a személyes adatok kezelése korlátozásának joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Essity ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)

az Essity-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Essity jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Essity minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Essity tájékoztatja e címzettekről.

 

III.5. A tiltakozás joga, amelybe beleértendő a tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást), valamint tiltakozás az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is)

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a - közhatalmi jogosítványon vagy jogos érdeken alapuló - kezelése ellen, az ezen a jogalapon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Essity a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha Önre nézve valamely olyan döntés joghatással járna, amely döntés kizárólag automatizált adatkezelésen (pl. profilalkotás) alapszik, Önnek jogában áll azt kérni, hogy ez a döntés ne legyen alkalmazható Önre.

 

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha az Essity a 15 napos határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az Essity az Ön adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

III.6. Reklámcélú megkeresésekhez való hozzájárulás visszavonása

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (hírlevél, e-DM, postai küldemény, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az elektronikus levelek alján, a levélben található link(ek) lekattintásával, továbbá az inkoinfo.hu@Essity.com e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy az Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. postacímére küldött postai küldemény útján.

 

III.7. Az adathordozhatóság biztosítása iránti jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Essity rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)

az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b)

az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Ez a jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

 

 1.  Az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések, illetve adattovábbítások

 

IV.1. Regisztráció a Webfelületre

 

Kezelt adatok köre:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, jelszó

Adatkezelés célja:

Webfelület üzemeltetése, ezen belül:

az Érintettek azonosítása, a többi Érintettől való megkülönböztetése, az Érintettel való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

 1. a Webfelület testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 2. a Webfelület fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
 3. a Webfelület ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;
 4. a Webfelület kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
 5. a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Adatkezelés jogalapja:

 

 

Adatkezelés időtartama:

az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása az Infotv. 5.§ (1) bekezdése alapján, illetve a GDPR 6. § (1) a) pont szerinti hozzájárulás alapján

 

az adatkezelés a regisztráció megszűnéséig tart

Adatkezelési nyilvántartási szám 2018. május 25. előtt:

 

 

az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Érintettekre vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

 

A Facebook Connect alkalmazással való regisztráció esetén a regisztráció közben a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok az Ön mint Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra az Essity mint Adatkezelő felé a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett.

 

 

IV.2. Vásárlás a Webfelületen regisztrációval vagy regisztráció nélkül

 

Kezelt adatok köre:

megrendelő képviselőjének vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cégnév (nem kötelező), számlázási cím (város, irányítószám, utca, házszám), szállítási név, szállítási cégnév (nem kötelező), szállítási cím (város, irányítószám, utca, házszám), email cím, megjegyzés (nem kötelező), egyedi vásárlási azonosító, vásárlási információk.

Adatkezelés célja:

Webfelületen az ESSITY által forgalmazott termékek vonatkozásában vásárlás lebonyolítása a Webfelületen, ezen belül: a Webfelületen történő vásárlással megkötött adásvételi szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése és teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése, az Érintettel való kapcsolattartás a szerződés teljesítése kapcsán; a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Adatkezelés jogalapja:

 

 

 

 

 

 

Adatkezelés időtartama:

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény –  illetve a GDPR 6. § (1) b) pontja

 

a vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Adatkezelési nyilvántartási szám 2018. május 25. előtt:

Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Érintettekre vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

 

IV.3. Megrendelések továbbítása a Webfelületen regisztrációval vagy regisztráció nélkül

 

Kezelt adatok köre:

megrendelő képviselőjének vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cégnév (nem kötelező), számlázási cím (város, irányítószám, utca, házszám), szállítási név, szállítási cégnév (nem kötelező), szállítási cím (város, irányítószám, utca, házszám), email cím, megjegyzés (nem kötelező), egyedi vásárlási azonosító, vásárlási információk, Megrendelő által megjelölt szerződéses partnerét (cégnév, székhely, elérhetőség), akitől a megrendelés teljesítését a Megrendelő várja.

Adatkezelés célja:

az ESSITY-től különböző olyan harmadik személy nagykereskedő vállalkozás részére a Webfelületen megjelenített termékek vonatkozásában a Megrendelők Webfelületen leadott megrendeléseinek továbbítása a „Tájékoztató a www.ESSITYshop.hu weboldalon leadott rendelések nagykereskedő partnerek általi szállítására vonatkozóan” című dokumentumban foglalt feltételekkel, akivel a Megrendelőnek a megrendelés leadása idején hatályos szállítási szerződése áll fenn; ezen belül: a Megrendelők megrendelésre vonatkozó szándéknyilatkozatának továbbítása, értesítés küldése e-mailen a Megrendelőnek a megrendelése kiválasztott nagykereskedő partnere felé történő továbbításáról;

 1. a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Adatkezelés jogalapja:

az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása az Infotv. 5.§ (1) bekezdése, illetve a GDPR 6. § (1) a) pont szerinti hozzájárulás alapján

Adatkezelés időtartama:

az adatkezelés a regisztráció megszűnéséig tart

 

Adatkezelési nyilvántartási szám 2018. május 25. előtt:

Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Érintettekre vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

IV.4. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

 

Kezelt adatok köre:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, a Webfelület használatával kapcsolatos viselkedési szokások, hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások, vásárlási szokások

Adatkezelés célja:

reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

Adatkezelés jogalapja:

 

 

 

Adatkezelés időtartama:

az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása az Infotv. 5.§ (1) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (1)-(2) bekezdése szerint -, illetve a GDPR 6. § (1) a) pont szerinti hozzájárulás alapján

 

hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelési nyilvántartási

szám 2018. május 25. előtt:

 

NAIH-63050

 

IV.5. Technikai adatok

 

A Webfelület, mint informatikai rendszer működtetése során statisztikai célból, továbbá a visszaélések megakadályozása, valamint a szolgáltatás működtetése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan technikailag rögzítésre és 30 napig tárolásra kerülnek az Ön által a Webfelület felkeresése során használt számítógép azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Essity rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (IP cím, dátum, időpont, időzóna, operációs rendszer, böngésző, behívott URL). Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.

 

Az Essity kizárólag az alábbi, az Ön használata következtében létrejövő adatokat gyűjti:

Küldő oldal, hozzáférés adatai és időpontja, továbbított adatmennyiség, továbbítás állapota, webes böngésző típusa, IP cím, operációs rendszer és interfész, nyelv és a böngésző szoftver verziója.

Az Ön IP címét annak érdekében használjuk fel, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a weboldalunkhoz vagy az alkalmazásunkhoz való hozzáférést. Azt követően, hogy az IP cím ezen cél érdekében már nem szükséges, úgy az Ön IP címe utolsó 8 karakterének eltávolításával lerövidítjük azt. A metaadatok, ideértve a lerövidített IP címeket is, a felhasználóink viselkedésének elemzése révén felhasználásra kerülnek a weboldalunk vagy az alkalmazásunk minősége és szolgáltatásai fejlesztése érdekében.

 

IV.6. Cookie-k

 

A felhasználói élmény fokozása, a Webfelület szolgáltatásaiban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében a Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – helyezünk el a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.

 

A végfelhasználói készüléken elhelyezett munkamenetre szóló cookie („session cookie”) a böngésző bezárásával törlődik. A végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie („persistent cookie”) a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie meghatározott időtartamának lejártáig. Az általunk a látogató készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a látogató nem fogja tudni kihasználni a Webfelület összes funkcióját. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.

 

Az Essity által alkalmazott cookie-k:

 

 • Google Analytics Cookie (_ga, _gat, _gid)
 • Cookie Consent – Cookie használat elfogadása buborék (cookieconsent_dismissed) Bővebben: https://silktide.com/tools/cookie-consent/docs/license/
 • Session Cookie
 • Bejelentkezve marad (user_stay cookie) – A rendszer 2 hétre tárolja el kódolva a belépéshez használt e-mail címet

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:

 • Google Analytics cookie: a Google Inc. által üzemeltetett Google Analytics szolgáltatása cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a látogató IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a látogatók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

 

Az Essity különböző webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett web beacont is alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a látogató készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

 

IV.7. Célzott tartalomszolgáltatás és hirdetésmegjelenítés

 

A hirdetésmegjelenítés és/vagy tartalomszolgáltatás keretében az Essity az Ön által a Webfelület igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett adatokat (beleértve az Essity, valamint a külső szolgáltató által elhelyezett cookie-k által a felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat és naplózási adatokat is), konverziós eseményeket felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Webfelületen célzott tartalmat jelenítsen meg, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, ideértve a reklámcélú megkeresések küldését is.

 

 1. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

 

Az Essity igénybe vehet olyan harmadik személy, az Essity adatfeldolgozójának minősülő (külsős) szolgáltatókat, akik bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak az Essity részére, így: weboldal szolgáltatók, marketing szolgáltatók vagy informatikai támogatást nyújtó szolgáltatók. Ezen szolgáltatások nyújtása során ezen harmadik személy (ún. külsős) szolgáltatók az Ön személyes adataihoz hozzáférhetnek és/vagy azokat kezelhetik. Jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez az Essity a VI.1. pontban megnevezett szolgáltatókat veszi igénybe adatfeldolgozóként, akik az ott megjelölt céllal kezelhetik az Ön személyes adatait.

Az Ön személyes adatai biztonsága és védelmének biztosítása érdekében e külsős szolgáltatókkal az Essity olyan szerződést köt, amely biztosítja azt, hogy az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre és alkalmazzanak.

 

V.1. Adatfeldolgozás

 

A Webfelület és az annak működését biztosító informatikai rendszer üzemeltetése, a Webfelületen az ESSITY és a Megrendelők között létrejövő szállítási szerződések teljesítése, ezzel összefüggő pénzügyi elszámolás rendezése, az ESSITY-től különböző nagykereskedelmi vállalkozás és a Megrendelő között létrejövő szállítási szerződésekkel összefüggő megrendelések továbbítása a Megrendelő által megjelölt nagykereskedőnek, a marketing célú megkeresések lebonyolítása és egyéb, az adatkezeléshez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése érdekében az Essity mint Adatkezelő adatfeldolgozókat (pl. futárszolgálat, marketing-ügynökség, tárhelyszolgáltató) vehet igénybe. 

 

Az Essity által jelen tájékoztatóban részletezett adatkezeléseihez jelenleg igénybe vett adatfeldolgozók a következők:

 

Cégnév

Cím

Tevékenység jellege

Wanadis Kft.

1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Maileon hírlevélküldő rendszer üzemeltetése

Pearl Hungary Kft.

1142. Budapest, Erzsébet királyné útja 112.

A Webfelületen elérhető webáruház üzemeltetése

Pharma Promo Kft.

4026 Debrecen, Csemete u. 20.

webfejlesztés, technikai support

 

V.2. Adattovábbítás

 

Essity személyes adatokat harmadik személyek felé kizárólag az Ön hozzájárulása esetén továbbít és az adattovábbítás címzettjeit a jelen Tájékoztatóban mindenkor feltünteti. Az Essity jelenleg kizárólag az alábbi adattovábbítást végzi:

 

amennyiben a Megrendelő a Webfelületen közzétett termékek megrendelését az ESSITY-től különböző olyan harmadik személy nagykereskedő vállalkozástól kezdeményezi a Webfelület erre rendelt részén, akivel a Megrendelőnek a megrendelés leadása idején már hatályos szállítási szerződése áll fenn, úgy az Essity az Ön fenti III.3. pontban foglalt adatait a Megrendelő által a Webfelületen megjelölt nagykereskedő felé továbbítja. Ön ezen adattovábbításhoz a megrendelése Webfelületen keresztül történő kiállításával és a részünkre való elküldésével automatikusan hozzájárul.

 

Nem szükséges az Ön hozzájárulása olyan adattovábbításhoz, amelyre jogszabály kifejezett felhatalmazást ad az adatkör és az adatkezelési cél pontos megjelölésével, valamint a hatóságok egyedi adatkéréseinek teljesítéséhez sem.  Az Essity kizárólag akkor teljesíti a hatóság adatkérését, ha az eljáró hatóság írásbeli megkeresésében pontosan megjelöli, hogy milyen törvényi felhatalmazás alapján, milyen adatokat, milyen eljárás céljából kér. Az Essity - az alkalmazandó adatvédelmi szabályok rendelkezéseivel összhangban - személyes adatokat továbbíthat bűnüldöző szervek, kormányzati szervek, jogi képviselők, külső tanácsadók vagy üzleti partnerek részére. Társasági egyesülés vagy felvásárlás esetén az egyesülésben vagy a felvásárlásban érintett harmadik személyek részére személyes adatok kerülhetnek továbbításra.

 

Az Essity az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

Az Ön az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Tájékoztatóban is hivatkozott jogainak érvényesítése, illetve a személyes adatok Essity általi kezelésével kapcsolatosan felmerülő észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken fordulhat hozzánk:

 

ESSITY Hungary Kft.

postacím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

e-mail cím: inkoinfo.hu@essity.com

 

Amennyiben az Ön álláspontja szerint az Essity adatkezelése által jogsérelem érte vagy annak veszélye áll fenn, Ön a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.) vizsgálat kezdeményezése érdekében.

 

Ön a jelen Tájékoztató III. fejezetében hivatkozott jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre – az Ön döntése alapján – az Ön lakhelye, illetve az Essity székhelye szerinti törvényszék az illetékes.

 

Budapest, 2018. május 24.