Üdvözöljük az EssityShop oldalán!
az EssityShop.hu oldalon!
On-line rendelési rendszer szakmai partnerek számára

Vásárlási feltételek

Az

ESSITY HUNGARY Kft.

egészségügyi szolgáltatást végző szakmai partnerek részére szakmai együttműködés keretében történő szállításaira irányuló szerződések

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

 1. Általános rendelkezések
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya ESSITY HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; cégjegyzékszáma: 01-09-716945, adószáma: 10187502-2-44; a továbbiakban: „Szállító”) által a szakmai együttműködés keretében regisztrált egészségügyi szolgáltatást végző szakmai partnerek (szakorvos, háziorvos, asszisztens, expediáló) által a www.essityshop.hu oldalon számukra fenntartott felületen leadott megrendelések eredményeképpen teljesített szállításokra irányulóan létrejövő egyedi szállítási szerződésekre (a továbbiakban: „Szállítási Szerződés”) terjed ki.
  2. A Szállító az egészségügyi szolgáltatást végző szakmai partnerek részére teljesített szállításai – ha a Szállító és a vele szerződő fél (továbbiakban: „Megrendelő”) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg – kizárólag jelen ÁSZF és a Szállítási Szerződések rendelkezései alapján teljesülnek. A Szállító jogosult a szállítást bizományos partnere (a továbbiakban: Bizományos) útján teljesíteni, ebben az esetben a Megrendelő a Bizományossal kerül szerződéses kapcsolatba, amely Bizományos a szolgáltatást saját nevében, de a Szállító javára teljesíti.
  3. A Megrendelő az egyedi megrendelés leadásával kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit, mely feltételek a megrendelés aláírásával a Megrendelő és a Szállító közötti Szállítási szerződés részévé válnak, annak feltételeit képezik.
  4. Az egyértelműség érdekében rögzítésre kerül, hogy a Megrendelők mint egészségügyi szakemberek nem minősülnek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 3. pontja szerinti fogyasztónak [Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy], ezért nem vonatkozik rájuk – többek között – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben a távollévők közötti szerződés esetén biztosított elállási jog sem.
  5. Az ÁSZF alkalmazásában:
   1. Áru/termék: a Szállító által forgalmazott bármely termék, melynek szállítását a Megrendelő megrendeli;
   2. Felek: Szállító és a Megrendelő együttesen jelentik a Szállítási szerződés vonatkozásában a szerződő feleket;
   3. Szállító: jelenti az Essity Hungary Kft-t, illetve az általa megbízott Bizományost, amely Bizományos az Essity Hungary Kft. javára, azonban a saját nevében jogosult a szállítás teljesítésére a Megrendelő irányában.
   4. Megrendelő vagy Szakmai Partner: azon egészségügyi szolgáltatást végző szakmai partner (természetes vagy jogi személy), aki/ amely a Szállítóval való szakmai együttműködés keretében regisztrált a www.essityshop.hu weboldal szakmai partnerek számára fenntartott felületén, és a Szállító által forgalmazott bármely terméket a Szállítótól megrendeli;
   5. Megrendelés: a Szállító által üzemeltetett www.essityshop.hu online felületen (a továbbiakban: a „Webfelület”) a Szállító részére leadott megrendelés, amelynek a Szállító részére történő megküldésével Megrendelő az Áru szállítását a Szállítótól megrendeli.
   6. Szállítási szerződés: a Felek között az Áru szállítására, és a Vételár megfizetésére irányuló azon szerződés, amely a Webfelületen leadott Megrendelés Szállító általi visszaigazolásával jön létre, és amelynek szerződéses feltételeit jelen ÁSZF és a Webfelületen leadott Megrendelés visszaigazolása együttesen tartalmazzák;
   7. Szállítólevél: az Áru Megrendelő részére történő kiszállításával egyidejűleg kiállított azon dokumentum, mely az Áru Megrendelő általi átvételét igazolja, valamint az Áruval kapcsolatos kifogásokat tartalmazza;
   8. Árlista: a Szakmai Partner számára elérhető Webfelületen közzétett azon dokumentum, mely az Áru vételárát, valamint azon egyéb – így különösen, de nem kizárólagosan a Szállító által biztosított kedvezményekre, azok Megrendelő részére történő biztosítása időszakára – vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, melyek jelen ÁSZF-ben nem vagy nem eltérő módon kerültek szabályozásra.
   9. Vételár: az Árunak a Megrendelő számára regisztrációt követően elérhető Webfelületen található Árlista szerinti ellenértéke, melynek megfizetésére a Megrendelő a Szállítási szerződés létrejöttével egyidejűleg kötelezettséget vállal.

 

 1. A Szállítási szerződés tárgya, létrejötte
  1. A Felek között létrejövő Szállítási szerződés alapján a Szállító vállalja, hogy a Megrendelő által megküldött Megrendelésen feltüntetett Árut az Árlista szerinti Vételáron az ÁSZF és a Megrendelés szerinti feltételekkel a Megrendelő részére leszállítja vagy leszállíttatja és átadja, Megrendelő pedig vállalja, hogy ezen Árut átveszi és az Áru Vételárát utánvéttel történő fizetéssel az Áru átvételekor megfizeti.
  2. A Megrendelő és a Szállító között a Szállítási szerződés a Webfelületen leadott Megrendelés visszaigazolásával, Bizományos igénybevétele esetén az elektronikus számla megküldésével jön létre.
  3. A Megrendelő a Megrendelés Webfelületen történő elküldésével igazolja, hogy jelen ÁSZF-et megismerte, megértette, azokkal egyetért és azokat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

 

 1. A Megrendelés leadása
  1. Szabályosan kitöltöttnek, és így érvényesnek az a Megrendelés tekintendő, amelyet Megrendelő valamennyi adat tekintetében kitöltött, és a Szállító részére eljuttatott a www.essityshop.hu weboldalon elérhető webshopon keresztül.
  2. A Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen pontban feltüntetett megrendelési formát egyoldalúan módosítsa, továbbá saját mérlegelési jogát arra, hogy kivételes esetben jelen pontban foglaltaktól eltérően leadott Megrendelést érvényesnek tekintsen, melyről minden esetben tájékoztatja a Megrendelőt.
  3. A Megrendelés Webfelületen történő leadásához a Megrendelőnek regisztrálnia szükséges a Webfelület regisztrációs felületén és a rendelés leadása előtt el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et. A Megrendelőnek a regisztrációja részeként meg kell adnia a Szállító által meghatározott, a Megrendelő saját felhasználói fiókjaként működő adminisztrációs felületen (a továbbiakban: a „Felhasználói Fiók”) kötelezően kitöltendőnek jelölt adatokat. A Felhasználói Fiók aktiválásáról és az ahhoz tartozó ideiglenes jelszóról a Megrendelő elektronikus levélben értesítést kap, amely jelszó megváltoztatása ajánlott a Felhasználói Fiókba történő első belépéskor.
  4. Megrendelő a Webfelületen történő regisztrációjával elfogadja és jogosítja a Szállítót arra, hogy az általa a Felhasználói Fiók létrehozása során megadott telefonos vagy e-mail elérhetőségein a Szállító felvegye vele a kapcsolatot egyeztetés, kapcsolattartás, illetve minőségbiztosítás céljából, valamint hogy a megadott adatok közül a Megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe, szállítási címe a Megrendelés teljesítése érdekében továbbítható a Bizományos, illetve a Termék kiszállítását végző alvállalkozó részére, kizárólag a Megrendelés teljesítése érdekében.
  5. A Megrendelő a Felhasználói Fiókot csak maga használhatja, jogosulatlan harmadik személyeknek ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. A Felhasználói Fiókhoz és azon keresztül a Webfelülethez való hozzáféréshez szükséges megrendelői azonosítókat (felhasználóneveket, jelszavakat vagy egyéb azonosítókat) Megrendelő köteles bizalmasan kezelni. Ha az azonosító bizalmassága sérül, vagy illetéktelen tudomására jut, Megrendelő köteles a Szállítót értesíteni annak érdekében, hogy az új azonosítót bocsásson ki és intézkedjen a régi azonosítók használatának megakadályozása iránt, illetve ha erre a Webfelület a Szállító beavatkozása nélkül is lehetőséget biztosít, Megrendelő köteles az azonosítót haladéktalanul megváltoztatni. Megrendelő köteles viselni minden következményt az általa használt azonosítók nyilvánosságra kerülése vagy jogosulatlan harmadik személy általi felhasználása esetén vagy a Szállító tájékoztatásának, illetve az azonosító Megrendelő általi megváltoztatásának elmaradása miatt.
  6. A Webfelületen a Megrendelést a Megrendelő a „Belépés regisztrált partnereknek” funkciót használva, a saját Felhasználói Fiókjába belépve teheti meg. A rendelés leadásának a feltétele egy szakmai kérdésekből álló kérdéssor megválaszolása. A Megrendelő szakmai kérdésekre adott válaszait név nélkül, statisztikai célból kívánja a Szállító felhasználni. A Megrendeléshez a kiválasztott termékek „Kosárba” helyezésére van szükség. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Webfelületen megrendelhető bizonyos termékek csak meghatározott kiszerelésben és/vagy meghatározott minimális mennyiségben rendelhetők, továbbá a minimális rendelési mennyiség el nem érése esetén a rendelés leadására nincs lehetőség. Ezen feltételeket Webfelület egyértelműen tartalmazza.
  7. Megrendelő a „Rendelési összesítő” oldalon ellenőrizheti kosarának végleges tartalmát, a Megrendelést pedig a „Rendelés véglegesítése” gombra kattintva küldheti el a Szállító részére. A Megrendelés véglegesítését követően a Webfelületen generálásra és megjelenítésre kerül a „Rendelés összesítő” dokumentum, amely tartalmazza a Megrendelés adatait, és amelyről a Szállító a Megrendelés visszaigazolásának minősülő automatikus értesítést küld Megrendelő részére elektronikus levélben.
  8. A Megrendelés feldolgozását követően Szállító a Megrendelő adatait továbbítja a Bizományos részére.
  9. A jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelés visszaigazolásával létrejövő Szállítási szerződésben a Vételár a Szakmai Partner számára elérhető Webfelületen közzétett Árlista alapján kerül meghatározásra.
  10. A Megrendelő a Szállító felé mindenkor tényleges és valós adatok megadására köteles, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Felhasználói Fiókban rögzített adatokat.  Megrendelő az adataiban bekövetkezett, a szerződésszerű teljesítést érintő minden változást (cégnév, székhely, stb.) köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változás hatálybalépését követő öt (5) napon belül a Szállítónak bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő minden kárért a Megrendelő tartozik felelősséggel.
  11. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás Megrendelő általi használata, amely a Webfelület üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti annak rendeltetésszerű működtetését.
  12. A Szállító a Webfelület útján megvalósuló szolgáltatást adott állapotban nyújtja ("AS IS"), így ennek - ideértve a Webfelület üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Webfelületen elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szállító semmilyen felelősséget nem vállal. A Szállító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
  13. Szállító a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pld.: sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).
  14. Szállító fenntartja a jogot arra, hogy a Webfelület bármely tartalmi elemét, funkcióját és/vagy a Webfelület útján megvalósuló szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse.
  15. A Webfelületen, mint internetes honlapon elérhető tartalom a Szállító vagy harmadik személy javára védett szellemi alkotások és a Webfelület rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl a tartalmak semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók a Szállító előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

 

 1. Megrendelő jogai és kötelezettségei
  1. A Megrendelő jogosult a Megrendeléssel megegyező tartalmú Áru követelésére.
  2. A Megrendelő jogosult és köteles a Megrendelés útján megrendelt mennyiségű és minőségű Árunak a Szállító (Bizományos), vagy a megbízásából eljáró futárszolgálattól történő átvételére azon helyen és időben, amelyről -  a Megrendelőlapon megadott szállítási időintervallumon belül - a Szállító (vagy a megbízásából eljáró Bizományos vagy Futárszolgálat) a Megrendelőt tájékoztatta.
  3. Megrendelő köteles az általa megrendelt Áru Vételárát az Árut részére kiszállító Szállító (vagy a megbízásából eljáró Bizományos vagy Futárszolgálat) részére megfizetni.
  4. A Webfelületen leadott Megrendelések módosítására a rendelés leadásának napján 18 óráig, a jelen ÁSZF-ben meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségeken van lehetőség. A módosítás minden esetben a Szállító visszaigazolásával válik hatályossá. A nem megfelelő időben közölt módosításokkal kapcsolatban minden felelősség a Megrendelőt terheli. 
  5. Megrendelő nem jogosult a Szállító, annak leányvállalatai, ezek bármely tagja, és képviselője nevét, védjegyeit, és ipari-és szerzői jogvédelem alatt álló egyéb tulajdonát a Szállítási szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladóan bármely módon felhasználni. A Megrendelő a Szállítási szerződésre, vagy ennek alapján létrejövő bármely megállapodásra kizárólag a Szállító előzetes írásbeli engedélye alapján hivatkozhat.
  6. Megrendelő szavatol azért, hogy a Szállítótól történő megrendelései és a Szállítási szerződés teljesítése során mindvégig a vonatkozó jogszabályok, így különösen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény rendelkezéseinek betartásával jár el.

 

 1. Szállító jogai és kötelezettségei
  1. A Szállító köteles a Megrendelésben meghatározott Árut az Árlistáján szereplő Vételár megfizetése ellenében jelen ÁSZF-ben és a Megrendelőlapon foglalt feltételekkel a Megrendelő részére leszállíttatni.
  2. A Szállító – a Szállítási szerződés és jelen ÁSZF alapján –az 5.1 pont szerinti Vételárnak megfelelő díjazásra jogosult.
  3. A Szállító harmadik személy közreműködését igénybe veheti.
  4. A Szállító az Áru Megrendelő részére történő kiszállíttatásáról a Szállító saját költségén gondoskodik.
  5. A Szállító a termékismertetőiben és prospektusaiban foglaltakhoz nincs kötve, azok nem minősülnek a hatályos magyar Ptk. szerinti ajánlatnak.
  6. Szállító - a jogszabályi keretek között - fenntartja a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát, mely módosításokat Megrendelő nem köteles elfogadni.

 

 1. Vételár, fizetési feltételek, árkedvezmények és egyéb engedmények
  1. A Megrendelés szerinti Áru Vételárát a Megrendelő az Áru átvételekor megfizetni köteles. A Vételár tekintetében a Szállító Szakmai Partner számára elérhető Webfelületen közzétett Árlistája érvényes.
  2. A nettó Vételár után a Szállító a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adót számol fel.
  3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító az Árlistáját önállóan határozza meg. Az Árlista megváltoztatásának joga kizárólag a Szállítót illeti meg. A Felek eltérő tartalmú megállapodása hiányában az Áru Vételára tekintetében a Szállítási szerződés létrejöttekor érvényes Árlistában foglalt árakat kell figyelembe venni.
  4. A Szállító elektronikus végszámla kiállítására jogosult. A számla kiegyenlítésére a leszállított Áruk átvételével egyidőben kerül sor.
  5. A Szállító jogosult a Megrendelő részére a határidőben át nem vett Áru esetén a megrendelést törölni, amely esetben az Áru visszaszállításra kerül a Szállítóhoz. Amennyiben át nem vett megrendelés okán legalább két alkalommal sor kerül a megrendelés törlésére, úgy a Szállító jogosulttá válik a Megrendelő webshopból való kizárása.
  6. A Szállítási szerződés tekintetében a Szállító az alábbi kedvezményeket biztosíthatja Megrendelő részére:
   1. Árengedmény: a Szállító időszakos promóciós kampányai keretében, az adott promóciós időszak idejére szólóan a Megrendelő részére – a Megrendelő főtevékenységének jellegétől, és Szállító adott promóciós kampánya jellegétől függően - adott árkedvezmény;
   2. Demonstrációs eszközök, beteg edukációs összeállítások, és a Szállító termékeivel érintett szakterületen továbbképzés, vagy más eseti jellegű képzés díjmentes biztosítása Megrendelő részére.
  7. Az ÁSZF 6.6. pontjában megjelölt kedvezmény nyújtása esetén a Szállító a Megrendelő részére biztosított árkedvezményről a vonatkozó árkedvezményeket és egyéb engedményeket tartalmazó Árlista Webfelületen való kihelyezésével egyidejűleg előzetesen tájékoztatja Megrendelőt.

 

 1. Teljesítés, mennyiségi és minőségi kifogások
  1. A leszállított Árut a szerződésszerű teljesítés ellenőrzéséhez és/vagy igazolásához szükséges árukísérő okmányokkal, így különösen a Szállítólevéllel együtt, a Megrendelő megrendelőjében meghatározott (telep)helyen kell a Megrendelő képviselőjének átadni.
  2. Megrendelő jogosult a teljesítés helyét a teljesítési határidő előtt legfeljebb 8 (nyolc) munkanappal megelőzően megváltoztatni. Ezzel összefüggésben a Szállító oldalán felmerült, indokolt és igazolt többletköltséget a Megrendelő megtéríti a Szállító részére. A változások átvezetése a Szállító visszaigazolásával hatályosul.
  3. A Megrendelő az Áru átvételét a Szállítólevél aláírásával és – amennyiben az aláírás hitelességéhez bélyegzővel rendelkezik – lebélyegzésével igazolja. Az Áru tulajdonjoga az átvétellel száll át a Megrendelőre.
  4. A teljesítés helyén történik az Áru mennyiségi és minőségi vizsgálata is, amelyre a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. A vizsgálat elsősorban a hiányzó tételekre és az Áru látható hibáira irányul.
  5. Mennyiségi kifogást a Megrendelő kizárólag az átadás – átvétellel egyidejűleg, a Szállítólevélen, írásban tehet. Ha az átadás – átvételkor a Felek nem rögzítettek mennyiségi hiányosságot, ezt később Megrendelő már semmilyen formában sem vitathatja, mennyiségi kifogást a Szállítóval szemben semmilyen okból nem támaszthat.
  6. A Szállító a szerződésszerűen bejelentett mennyiségi kifogásokért szavatossággal tartozik, a hiányzó termékek beszerzéséről, illetve pótlásáról haladéktalanul gondoskodik.
  7. Az Áruval szemben a Megrendelő minőségi kifogást nem támaszthat, ha azok megfelelnek az adott termék hivatalosan elfogadott, hatósági engedélyben foglalt termékjellemzőinek. Egyéb minőségi kifogások közlésének a termékek átadásától számított 5 (öt) napig van helye. A minőségi kifogást írásban kell a Szállítóval közölni. Amennyiben a minőségi hibát Megrendelő ezen határidő alatt azért nem ismerhette fel, mert a hiba külsőleg nem volt észlelhető, az 5 (öt) napos határidő azon a napon kezdődik, amikor a Megrendelő a hibáról tudomást szerzett.
  8. A teljesítési határidő – a felek ellenkező megállapodásának hiányában –a Webfelületen leadott Megrendelés esetén a visszaigazolásban feltüntetett határidő. A Szállító a Megrendelés kiszállítását legfeljebb 1 hónapos időintervallumon belül vállalja.
  9. Ha a Szállító a vállalt teljesítési időintervallumon belül nem tud teljesíteni, akkor köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni és egyidejűleg a teljesítésre póthatárhatáridőt vállalni. Amennyiben a Megrendelő e póthatáridőt elfogadja, úgy a Megrendelő nem jogosult a Szállítóval szemben késedelem jogcímén kártérítést vagy bármely más igényt érvényesíteni. Amennyiben a Szállító e póthatáridőt elmulasztva továbbra sem teljesít, úgy a póthatáridőt követően a Megrendelő jogosult a Szállítási szerződéstől elállni, és késedelemmel összefüggő kárainak megtérítését követelni.
  10. Felek a leszállított termékek átvételével megbízott személyt a Megrendelő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a leszállított termékek átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

 

 1. A csomagolás módja
  1. Amennyiben a Megrendelő és a Szállító kifejezetten jelen fejezetben foglaltaktól eltérően nem állapodnak meg, a Szállító a megrendelt Árukat újrahasználható betétdíjas szabványos EUR 800*1200 mm-es, hibátlan raklapokon szállítja és adja át Megrendelőnek, jelen fejezetben foglalt feltételek mellett.
  2. Az árut a raklapokra PE fóliával rögzíti. A raklapozott áru magassága 260-270 cm/220 cm.
  3. A Szállító a szállítólevélen, az áru csomagolásának részeként szállított, visszaváltható betétdíjas raklapok mennyiségét feltünteti.
  4. A Megrendelő a lerakodást követően a szállított raklapoknak megfelelő minőségben és mennyiségben azonnal cseréli a raklapokat. A raklapcsere visszaváltásnak minősül. A raklapcsere dokumentuma a Megrendelő által készített bizonylat (vagy a Szállító szállítólevelén történt bejegyzés), amely tartalmazza a visszaadott raklapok mennyiségét.
  5. A raklap nem vehető át, illetve nem cserélhető, ha:
   1. egy deszka hiányzik, ferde vagy törött;
   2. talp vagy tetőperem-deszka úgy le van forgácsolódva, hogy a szegek vagy csavarok láthatóak;
   3. egy tuskó hiányzik, összetört vagy el van forgácsolódva, úgy, hogy a szögelés vagy csavarozás látható;
   4. nincs vagy nem látható legalább egy azonosító jegy (EUR vagy bérrendszerjelölés (pl. CHEP) a paletta mindkét hosszabbik oldalán;
   5. az általános állapota oly mértékben rossz, hogy a teherbíró-képessége nem garantált vagy rakomány szennyeződését vagy sérülését okozhatja.
  6. A Szállító havonta számlákat állít ki a betétdíjas raklap forgalomról, amelynek melléklete tartalmazza a havi forgalmi adatokat.
  7. Amennyiben a Megrendelő a raklapokat cseréli, Megrendelő tudomásul veszi, hogy
   1. a raklapok visszaszállításának teljes költsége a Szállítót terheli;
   2. a csereraklapok minőségi átvételére a Szállító fuvarozója jogosult;
   3. amennyiben a csereraklapok minőségének ellenőrzése az átadás-átvételkor nem biztosított az átvétel jogfenntartással történik, és a minőségromlásból származó értékkülönbözetet a Megrendelő viseli;
   4. a visszaadott csereraklapokra a Szállító Credit számlát állít ki. A raklapok elszámoló ára: 2100 Ft + ÁFA/db.
  8. Amennyiben valamely oknál fogva, a lerakodást követően a raklapcsere nem valósul meg, a felek közös megállapodás útján rendezik a szállított és cserélt mennyiség közötti különbséget.

 

 1. Titoktartás, adatkezelés
  1. A Felek között létrejött Szállítási szerződés, az ahhoz kapcsolódó minden irat és információ, továbbá a Szállítási szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben a Szállítóról, annak üzleti partnereiről, azok tevékenységéről tudomására jutott minden adat és információ üzleti titkot képez, melyet a Megrendelő harmadik személlyel nem közölhet, más módon nyilvánosságra nem hozhat és a Szállítási szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését meghaladóan kizárólag a Szállító előzetes írásbeli engedélyével használhat fel. Jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség a felek közötti szerződéses jogviszony megszűnése után is fennáll.
  2. Nem minősülnek az üzleti titok körébe tartozónak azok az adatok, információk, amelyeket a Szállító, tagja, munkavállalója, vagy az arra feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra.
  3. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Felek munkavállalóira, alvállalkozóira és mindazon harmadik személyekre is, akiknek közreműködését a teljesítés érdekében a Felek igénybe veszik.
  4. A Megrendelő kötelezettsége, hogy a fenti személyekkel az ÁSZF titoktartási rendelkezéseit megismertesse, elfogadtassa, illetve hogy azt ezek a személyek be is tartsák.
  5. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy nem tekintik a titoktartási kötelezettség megszegésének a titoktartás körébe tartozó információknak a Felek titoktartásra egyébként is kötelezett pénzügyi és jogi tanácsadóival történő megosztását, illetve ha az adatszolgáltatást jogszabály, vagy jogerős hatósági, bírósági határozat rendeli el.
  6. Szállító a Szállítási szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó vételárak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából jogosult a Megrendelő által megadott, a Megrendelő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok kezelésére. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6.cikk (1) b) és f) pontja alapján a Szállító hivatkozottak szerinti adatkezelésre és felhasználásra  jogosult, tekintettel arra is, hogy a jelen ÁSZF keretei között ezen személyazonosító adatok megadása a Szállítási szerződés teljesítéséhez szükséges. A jelen ÁSZF alapján létrejövő Szállítási szerződések létrehozása és végrehajtása során a Szállító a Megrendelő által megadott következő természetes személyazonosító és egyéb adatokat kezeli: a Felhasználói Fiókot létrehozó személy neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím, szállítási cím, regisztrációs kód.
  7. A Szállító a Megrendelő ezirányú kérésére törli a Megrendelő adatait az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Ezen adatok kezelésére a Szállító a GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerint jogosult és köteles.
  8. Amennyiben Megrendelő a Szállítási szerződés megkötésével egyidejűleg ehhez kifejezett hozzájárulását adta a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján, az Essity Hungary Kft. jogosult a Szállítási szerződés megkötése során megadott személyes adatokat arra is felhasználni, hogy az adatok érintettjét postai, telefonos vagy elektronikus úton közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse, és ennek keretében részére saját vagy üzleti partnerei ajánlatára vonatkozó hírleveleket, marketing- és egyéb promóciós célú anyagokat küldjön.
  9. A Megrendelő által megadott adatok közül a Felhasználói Fiókhoz tartozó jelszó és az alapértelmezett szállítási adatok módosítására a Felhasználói Fiókban van lehetőség, az egyéb adatok módosítása a Szállító telefonos ügyfélszolgálatánál kezdeményezhető.
  10. A Szállító által kezelt megrendelői adatok kezelésére vonatkozóan egyebekben a Szállító Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak irányadóak.

 

 1. A Szállítási szerződés hatálya, módosítása, megszüntetése
  1. A Szállítási szerződés – teljesítéssel - megszűnik, ha a Megrendelésben foglalt Árukat és annak Vételárát a Felek egymással szemben teljesítették.
  2. A Megrendelő Megrendelésétől annak leadásától számított 24 órán belül állhat el, azaz a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a „Ptk.”) 6:231.§ (3) bekezdésének első mondatának alkalmazását kizárják.
  3. Megrendelő a 10.2. pont szerinti elállási jogát csak addig gyakorolhatja, amíg a Szállító a megrendelés szerint még egyetlen részteljesítést sem végzett. A Szállító teljesítésének megkezdése után Megrendelő már csak a szerződés rendkívüli felmondására jogosult.
  4. A Szállító elállhat továbbá a Szállítási szerződéstől, ha a Szállítási szerződés teljesítése olyan, előre nem látható objektív okokba, nehézségekbe ütközik vagy olyan többletköltségekkel járna, hogy a teljesítés tőle nem várható el. Ilyen okok lehetnek például a gazdasági helyzet, forint és/vagy devizaárfolyamok, jogszabályi előírások, hatósági szigorítások hirtelen bekövetkező jelentős változásai.
  5. Ha a Szállítási szerződés a teljesítése előtt egyik Félnek sem felróható okok (haláleset, hatósági korlátozások, természeti katasztrófa, egyéb elháríthatatlan külső ok stb.) miatt szűnik meg, a Felek az addig teljesített szolgáltatásokat, illetve költségeket elszámolják egymással.
  6. Bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a Szállítási szerződés rendkívüli felmondásának van helye. A rendkívüli felmondás írásban gyakorolható. Önmagában is súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen ÁSZF 4.2, 4.3, 4.7, 7.9, 9.1. és 9.4 pontjainak megszegése.
  7. A Szállítási szerződés, ideértve annak mellékleteit is, kizárólag a Felek közös megegyezésével és csak írásban módosítható. A Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítsa, ezt azonban a már megkötött Szállítási szerződésekre – a Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül – visszamenőleges hatállyal nem lehet alkalmazni.

 

 1. Kapcsolattartás, értesítések, együttműködés
  1. A Megrendeléssel kapcsolatosan:

   E-mail: dorottya.buda@essity.com

   Telefonszám: 06 30 412 2168

   Egyéb kérdésekben:

   E-mail: inkoinfo.hu@essity.com

   Telefonszám: 06 80 201 020

   A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 9-13 óra között érhető el.

  2. Szállító a Szállítási szerződések teljesítésével kapcsolatos kommunikáció lebonyolítására hétköznap 9-17 óra között ügyfélszolgálatot működtet, a fenti elérhetőségeken.
  3. A Felek az írásban megteendő nyilatkozataikat e-mail, fax, regisztrált postai küldemény és/vagy személyes kézbesítés útján egyaránt megtehetik, feltéve, hogy annak másik fél általi kézhezvétele megfelelő módon igazolható. A fentiekre tekintettel a jelen ÁSZF alapján a Felek által megteendő nyilatkozatok, ideértve a szerződések megszüntetésére irányuló nyilatkozatokat is, elektronikus levél útján is megtehetőek, Megrendelő részére a Felhasználói Fiókhoz tartozó e-mail címre, Szállító részére pedig a jelen ÁSZF 11.1. pontjában megjelölt e-mail címre elküldve. A Szolgáltató a Megrendelő joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, ami a Megrendelő által a Webfelületen történő regisztráció során megadott e-mail címről érkezik. A Megrendelő az itt hivatkozottak szerint általa megtett nyilatkozatok joghatályosságát kifejezetten elismeri.
  4. A Felek a Szállítási szerződés teljesítése érdekében egymással kölcsönösen együttműködni kötelesek, az együttműködés keretében kötelesek a Szállítási szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul közölni kapcsolattartó személyeiken keresztül. Ennek elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél a felelős. 
  5. Felek közötti bárminemű közlés és egyéb kommunikáció közöltnek tekintendő a meghatározott címre történő személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napján, regisztrált küldeményként postai úton történő feladás esetén a tértivevényen megjelölt időpontban, faxon történt értesítés esetén a fax adási bizonylatban megjelölt időpontban, email esetén az olvasási visszaigazolásban megjelölt időpontban, vagy az elküldéstől számított ötödik napon. A regisztrált postai küldeményként feladott nyilatkozatot, annak postára adásától számított öt (5) nap elteltével akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az „nem kereste”, „nem fogadta el”, „ismeretlen” vagy „elköltözött” vagy bármely más, ezzel azonos értelmű jelzéssel érkezik vissza, amennyiben azt a feladó bizonyítottan a részére a címzett által bejelentett és/vagy a cégjegyzékbe bejegyzett címére/székhelyére címezve adta postára.
  6. Felek a Szállítási szerződés vonatkozásában kijelölt kapcsolattartók személyében, a Felek adataikban bekövetkezett, a szerződésszerű teljesítést érintő minden változást (cégnév, székhely, telephely, bankszámla, stb.) a felek kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb a változás hatálybalépését követő öt (5) napon belül a másik félnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő minden kárért a mulasztó fél tartozik felelősséggel.

 

 1. Záró rendelkezések
  1. A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szállító oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Webfelületen közzétételre kerül, illetve a Megrendelő számára a hozzáférés mindenkor biztosított.
  2. Szállító a jelen ÁSZF bármely módosítását a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a Webfelületen, továbbá a Felhasználói Fiókkal rendelkező Megrendelőt az ott megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti. A módosítást követően újabb Megrendelés leadása a módosított ÁSZF Megrendelő általi elfogadásának minősül.
  3. A Megrendelő szerződésből származó jogai kizárólag a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatóak át.
  4. Jelen ÁSZF valamely részének esetleges érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF, illetőleg a Szállítási szerződés érvényességét.
  5. Felek a Szállítási szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitáikat elsősorban peren kívül, békés úton, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére – a hatásköri szabályok figyelembevételével – kikötik a Budaörsi Járásbíróság, valamint a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
  6. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog, elsősorban a Ptk, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendeletrendelkezései irányadók.
  7. Jelen ÁSZF 2019. május 10. napján lép hatályba, és az ezt követően létrejött Szállítási szerződésekre alkalmazandó.